• Nový povinný výkaz pro plátce DPH od 2016

  podle novely zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Kontrolní hlášení k DPH s účinností od 1.1.2016 Od roku...

 • Daňové poradenství

  Nabízíme Vám zpracování daňových přiznání a daňové poradenství.  Zpracování daňových...

 • Personální agenda

  Po dohodě s klientem nabízíme vedení veškeré personální agendy, přihlašování a odhlašování...

 • Účetní služby

  Poskytujeme veškeré služby v oblasti účetnictví. Svěřte nám účetním starosti o vedení vašich...

Služby

Nový povinný výkaz pro plátce DPH od 2016

Nový povinný výkaz pro plátce DPH od 2016

podle novely zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Kontrolní hlášení k DPH s účinností od 1.1.2016

Od roku 2016 vzniká plátcům DPH zákonná povinnost podávat tzv. „kontrolní hlášení“, jde o speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. Ve vztahu k režimu přenesené daňové povinnosti nahrazuje kontrolní hlášení původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Kontrolní hlášení se bude podávat výhradně elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Kdo je povinen podávat kontrolní hlášení?

 • plátce DPH, který uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
 • plátce DPH, který přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
 • plátce DPH, pokud ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň, nebo uskutečnil dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má nárok na odpočet daně nebo investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato.

Kdo není povinen podávat kontrolní hlášení?

 • neplátci DPH,
 • identifikované osoby,
 • plátci, kteří neuskutečnili ani nepřijali za sledované období žádné plnění,
 • plátci, kteří uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, např. poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, penzijní činnosti, pojišťovací činnosti, dodání a nájem vybraných nemovitých věcí, výchova a vzdělávání, zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, sociální pomoc a provozování loterií a jiných podobných her atd.

Termín pro podání kontrolního hlášení je pro právnické osoby jednoznačně měsíční, u fyzických osob je termín stejný jako pro podání daňového přiznání k DPH, tedy měsíční nebo čtvrtletní. Počátečním obdobím, za které se bude podávat kontrolní hlášení, je leden 2016 nebo 1. čtvrtletí 2016.

V případě nepodání kontrolního hlášení ve stanovené lhůtě může správce daně uložit sankci ve výši 1 000 Kč50 000 Kč. Kdo navíc bude závažně ztěžovat nebo mařit správu daní nepodáním kontrolního hlášení, může dostat penále až ve výši 500 000 Kč.

Pokud si nevíte rady, obraťte se na naší společnost E. L. LEAS spol. s r.o.

Daňové poradenství

Daňové poradenství

Nabízíme Vám zpracování daňových přiznání a daňové poradenství. 

Zpracování daňových přiznání

Tato služba zahrnuje zpracování všech druhů daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob, k dani z příjmu právnických osob, k dani z přidané hodnoty, k dani silniční, k dani z nemovitostí, k dani z převodu nemovitostí a dalších souvisejících zákonných povinností. Daňová přiznání jsou vyplněna buď na základě předložených údajů od klienta, v tom případě odpovídá společnost jen za údaje vyplněné na daňovém přiznání a nezkoumá úplnost a pravdivost předložených údajů. Druhá varianta spočívá v kontrole účetnictví či daňové evidence, daňové přiznání je pak vyplněno na základě zkontrolovaných údajů. V tomto případě za daňové přiznání naše společnost odpovídá v plném rozsahu.

Personální agenda

Personální agenda

Po dohodě s klientem nabízíme vedení veškeré personální agendy, přihlašování a odhlašování zaměstnanců ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění, hlášení o zaměstnávání důchodců a další úkony spojené s vedením personální agendy.

 • Registrace u příslušné OSSZ, Zdravotní pojišťovny, u příslušného správce daně (FÚ)
 • Sepisování pracovních smluv a dohod
 • Přihlášení/ odhlášení zaměstnance u příslušného institutu (ZP, Sociální správa)

Účetní služby

Účetní služby

Poskytujeme veškeré služby v oblasti účetnictví. Svěřte nám účetním starosti o vedení vašich účetních knih a uvidíte, že se vám to vyplatí.

Nabízíme vám:

 • Metodické zavedení účetnictví s nastavením příslušných vnitropodnikových směrnic
 • Samostatné účtování jednotlivých účetních operací, provádění měsíčních a ročních účetních uzávěrek a závěrek
 • Kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich evidence
 • Účtování složitějších případů, odložené daně, srážkové daně, mezd, kurzové rozdíly, dohadných položek, časového rozlišení, výpočet odpisů
 • Zpracování účetní závěrky
 • Rekonstrukci účetnictví za předešlá období

Mzdová agenda

Mzdová agenda

Nabízíme kompletní servis vedení mzdového účetnictví – zpracování, zaúčtování a vedení mezd. Nabízíme Vám:

 • Výpočet mezd, odvodů sociálního a zdravotního pojištění
 • Zpracování časových a osobních dat zaměstnanců ve mzdovém systému
 • Příprava výplatních pásek, příkazů k úhradě
 • Roční zúčtování daně zaměstnancům
 • Roční vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti
 • Roční vyúčtování srážkové daně, odevzdávání přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení a další související operace
 • Zastupování na úřadech