Vydědění potomka – žije nezřízeným životem?

podle Nového občanského zákoníku

Pokud si váš potomek nezaslouží, aby získal aspoň část z toho, co jste v životě nashromáždili, můžete ho vydědit. Jak na to? Při vydědění potomka jako jediného neopominutelného dědice nestačí pouze napsat do závěti, že jako malý zlobil a nešel studovat školu, kterou jste mu vybrali. Musíte mít zákonné důvody, které se nemusí sepisovat v závěti, ale podle notářů je rozumnější listinu o vydědění sepsat.

Kdy můžete vydědit svého potomka?

Nový občanský zákoník („NOZ“) stanovuje čtyři důvody, kdy můžete svého potomka vydědit.

NOZ zákonné důvody vydědění přejímá z původního občanského zákoníku (§469a odst. 3) a dále je upravuje. Dle § 1646 NOZ může zůstavitel vydědit nepominutelného dědice, který:

  • zůstaviteli neposkytl potřebnou pomoc v nouzi.
  • o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl.
  • byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze, nebo
  • trvale vede nezřízený život.

Vyděděný, který s důvody vydědění nesouhlasí, má možnost se žalobou bránit v rámci soudního řízení. Musí však prokázat, proč dle jeho názoru zůstavitel pro vydědění neměl zákonný důvod. Břemeno důkazní tedy leží na straně vyděděného!

Vydědění se vztahuje pouze na potomky, kteří jsou tzv. neopomenutelnými dědici, nikoliv však na potenciální dědice jako je manželka, sourozenec atd. Vyloučení těchto osob z dědění lze dosáhnout pouze sepsáním závěti ve prospěch jiných osob. Důsledky vydědění se vztahují i na děti dětí, tedy vnučky a vnuky. Pokud dojde k vydědění potomka, tak dle zákona jeho podíl přechází na jeho děti, které nabývají uvolněný dědický podíl rovným dílem.