Stavba jako součást pozemku

Zásada, podle níž stavby a další konstrukce pevně spjaté s pozemkem nejsou samostatnými věcmi, ale tvoří jeho součást, je zcela běžnou záležitostí ve většině západních států (vyjádřeno zásadou „Superficies solo cedit“, neboli že povrch ustupuje půdě). Naproti tomu v československém právu byla od roku 1950 zavedena zcela opačná zásada, kdy pozemek a stavba na něm umístěná byli vnímány jako dvě samostatné věci v právním smyslu. Na základě této právní konstrukce docházelo ke komplikacím, kdy pozemek a stavba, která na něm stojí, měli odlišného majitele. V praxi se tudíž musely řešit vzájemné vztahy mezi vlastníkem pozemku a stavby – zda například vlastník pozemku nebrání majiteli stavby v přístupu k ní apod., což přinášelo nejistotu a komplikace pro oba vlastníky.

Podle nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění – dále jen „NOZ“) je s účinností od 1. 1. 2014 stavba trvale zřízena na pozemku jeho součástí a nebude tak do budoucna možné, aby vlastník stavby byl odlišný od vlastníka pozemku. NOZ se tak vrací ve svém § 506 odst. 1 k tradičnímu řešení, když stanovuje, že: „Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech“. Stavba se stane součástí pozemku a již se nebude jednat o dvě samostatné věci.

V počátcích účinnosti NOZ jistě bude určitá nejistota v právních vztazích, které ovšem řeší přechodná ustanovení NOZ, kde je definována ochrana pro zajištění případných nejasností pro rozdílné vlastníky pozemku a stavby.  Podle ust. § 3056 NOZ je vlastníkovi pozemku určeno předkupní právo ke stavbě a stejně tak vlastníkovi stavby předkupní právo k pozemku, na němž stavba stojí. Není tedy nutné, aby došlo k sjednocení ihned k 1. 1. 2014. Pokud ovšem bude předkupní právo využito, stane se stavba natrvalo součástí pozemku a vyřeší se tak komplikace, které plynuly z rozdílných vlastnických práv. A jak je to s Vaší stavbou a pozemkem jednoduše zjistíte nahlédnutím do katastru nemovitostí na: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.