Ručení za nezaplacenou DPH

Od 1. ledna 2014 se začalo u plátců DPH nově uplatňovat ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty při úhradě na nezveřejněný účet. Původně tato novela zákona o DPH měla platit již od začátku roku 2012, ale její účinnost byla Generálním finančním ředitelstvím dvakrát odsunuta.

Kdy tedy budete ručit za nezaplacenou daň z přidané hodnoty? Musí být splněny dvě podmínky, které jsou vymezeny v zákoně č.235/2004 o DPH § 109 odst. 2:

„Ručení příjemce zdanitelného plnění:

(2) Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění:

c) poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně.“

Takže pokud si neověříte v registru plátců, zda Váš dodavatel zboží či služeb není například „nespolehlivý plátce“ nebo zda účet, na který se mu chystáme zaplatit, je v registru řádně zveřejněný, vystavujeme se riziku ručení za cizí DPH a tím i riziku dvojího zaplacení DPH. První podmínkou je tedy kontrola zveřejněného účtu (kontrolu účtu provedete např. v databázi Ministerstva financí ARES, dostupné na: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz) a druhou je minimální výše platby, za kterou bychom případně ručily – 700.000,- Kč (kdy limit podle zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, v platném znění, je 350.000,- Kč).